Boka en ambassadör

Att öka öppenheten om psykisk ohälsa är Hjärnkolls viktigaste uppgift. I det arbetet har vi närmare 400 engagerade och kunniga ambassadörer i alla åldrar som föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa. Ambassadörerna leder utbildningar, startar diskussioner, arrangerar samtalsgrupper och annat – på skolor, arbetsplatser, myndigheter och ute i samhället. De syns och hörs också ofta i media. Vi har också ambassadörer som specialutbildat sig kring arbetsliv och slutenvården samt psykisk ohälsa bland unga

HÄR BOKAR DU!

Uppdrag

Antingen kan  ni själva fundera ut vad som bäst fungerar för er verksamhet - en föreläsning, samtalsgrupp eller workshop? Eller så förklarar ni era behov för oss och vi tar fram det vi tror passar bäst. I föreläsningarna är det den egna berättelsen som är den bärande kraften och i berättelsen ligger fokus på lösningen mer än på problemet. I samtalsgrupper samlar ni en mindre grupp för ett samtal kring de frågor som är aktuella för er del. Väljer ni inte någon av de färdiga workshops som presenteras nedan, kan vi skräddarsy den för era specifika behov, t ex en fokusgrupp för att diskutera ett särskilt område eller en panel till konferenser och seminarier.Hjärnkoll Ung

Hjärnkoll Ung är Hjärnkoll Stockholms satsning på unga ambassadörer. Ambassadörerna är mellan 18-30 år och har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. De besöker framför allt skolor, elevhälsan, vårdcentraler, BUP-mottagningar och psykiatrin för att delge sin berättelse och ge inspiration till hur man kan öppna upp för att börja prata om psykisk ohälsa. De ger en inblick i vad unga människor behöver och vilken sorts stöd de vill ha. Ung-ambassadörerna håller föreläsningar, samtalsgrupper och workshops, samt deltar i referensgrupper, paneler, samtal och liknande.
Kontakta lou.rehnlund@hjarnkollstockholm för bokning och information. 


Arbetsliv

Konceptet består av en tre timmar lång utbildning ledd av en Hjärnkollambassadör med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och arbetsliv, som fått särskild utbildning för uppdraget. Ambassadören är van att föreläsa och att leda grupper. Det övergripande syftet med konceptet är att synliggöra den psykiska ohälsan i arbetslivet och bidra till att medarbetare och chefer ska vara bättre rustade för och mer inspirerade till att arbeta med att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Ambassadören skapar genom den egna berättelsen en levande bild av hur det kan vara att hantera psykisk ohälsa kopplat till arbetslivet. Genom sin berättelse visar hen på vägar framåt mot återhämtning och ger exempel på hur medarbetare och chefer kan bidra till att stödja sin kollega under vägens gång. Det är en ovärderlig kunskap som väcker engagemang i frågan och som berör. 
 
 

Psykiatrin

Hjärnkolls ha ett särskilt koncept som riktar sig till verksamma inom psykiatrin: Etikcafé. Tillsammans med kollegor och ambassadörer från Hjärnkoll ser ni och diskuterar hela eller delar av Maud Nycanders film ”Sluten avdelning”. Etikcafé ger en kunskap som lever kvar och ökar möjligheten till en mer jämställd relation och en bättre allians mellan personal och patient. En förutsättning för att erbjuda en psykiatrisk vård av god kvalitet även vid komplexa situationer som tvångsvård, suicidalitet, hot och våld.
I studiehandledningen finns förslag på nio olika teman med diskussionsfrågor. Varje tema är knutet till ett eller flera kapitel i filmen. Gemensamt bestämmer ni vilket eller vilka avsnitt som är särskilt intressanta och angelägna för er grupp. Ambassadörerna leder samtalen i grupper om högst 10 personer utifrån handledningens frågeställningar. Det är naturligtvis även möjligt att utveckla egna frågeställningar utifrån materialet. Fundera till exempel gärna på om du ser olika på frågorna som ställs i studiehandledningen beroende på patientens kön, ålder och etnicitet. Nu har vi även Ung-ambassadörer som är utbildade i Etik-café.
 
 

Möt några av våra ambassadörer här!

Alla ambassadörer utom Hjärnkoll Ung, bokas genom formuläret på www.hjarnkoll.se. Hjärnkoll Ung bokas genom Hjärnkoll Stockholm på lou.rehnlund@hjarnkollstockholm.se eller 072 003 60 24.